PLEN

Katedra Zarządzania Finansami

Kierownik Katedry Zarządzania Finansami: prof. dr hab. Leszek Dziawgo

Główne kierunki badań:

 • Rozwój bankowości prywatnej oraz wealth management w Polsce
 • Sovereign wealth funds
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce
 • Rozwój polskich przedsiębiorstw korzystających z finansowania private equity/venture capital
 • Determinanty struktury kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania
 • Innowacje finansowe w Polsce
 • Bankowość inwestycyjna
 • Fuzje i przejęcia banków komercyjnych w Polsce
 • Sekurytyzacja wierzytelności oraz finanse strukturyzowane - tendencje rozwojowe oraz wpływ na funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce
 • Wykorzystanie kredytowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
 • Analiza czynników determinujących rozwój bezgotówkowych płatności detalicznych w Polsce
 • Bankowość elektroniczna i karty płatnicze
 • Koncepcja trwałego rozwoju (sustainable development) a nauka finansów
 • Finanse islamskie
 • Znaczenie rynku New Conect dla rozwoju gospodarki
 • Fundusze inwestycyjne 
 • Nowoczesne formy wspólnego inwestowania
 • Ubezpieczenie społeczne rolników – stan obecny i perspektywy
 • Ewolucja rynków finansowych